Title: #MyChoice "Festive Femininity: A Celebration of Autonomy and Sensuality"
Medium: Ceramic Stoneware Vessel. Wheelthrown & Handbuilding. Oxides, Slip and Glazes.
Dimensions: 50cm
Materials: Engobe, Oxide, Underglaze, and Glaze

Artists: Carina Claassens, November 2022

#mychoice" boldly challenges norms, empowering women's autonomy over their bodies. This ceramic masterpiece celebrates feminine resilience, from youthful exuberance to mature wisdom, inviting viewers to revel in autonomy.

With intricate symbolism, "#mychoice" prompts contemplation on gender equality. It embodies a future where women joyously chart their paths with unwavering confidence. -AfricaMagazine

 

"Embracing Womanhood: A Tribute to Autonomy and Sensuality"

With "#mychoice," the artist embarks on a journey to challenge societal norms and empower women in asserting control over their bodies and sexual experiences, free from stigma or condemnation. This ceramic sculptural vessel stands as a beacon of liberation, symbolizing the artist's unwavering commitment to a future where women are unapologetically themselves, embracing their desires without inhibition.

Celebrating the multifaceted nature of female sexuality, this artwork pays homage to the diverse phases of the female lifecycle. From blossoming youth to the wisdom of maturity, each stage is honored, reflecting the innate beauty and resilience of womanhood.

Through intricate craftsmanship and profound symbolism, "#mychoice" invites viewers to contemplate the complexities of gender equality and sexual autonomy. It serves as a testament to the artist's vision of a world where women are empowered to embrace their sensuality and chart their own paths, transcending societal constraints and embracing their authentic selves.


Description:
This ceramic stoneware vessel, entitled "#MyChoice  explores profound themes of femininity, womanhood, and the cycles of life. The artist skillfully depicts three heads on the vessel, symbolizing the Triple Goddess—representing the stages of the maiden, mother, and crone. Through this powerful imagery, the artwork connects to the universal experiences of women, their journeys, and the natural rhythms they undergo throughout their lives, including their monthly cycles.


Within the artwork, the artist also pays homage to the memory of two lost babies while celebrating the joy and light brought into their lives by their daughter. The uterus motif integrated into the vessel's design symbolizes the sacred nature of motherhood and its connection to the heart—the source of emotions and the artist's deeply intertwined relationship with her sexuality.


Flowers play a significant role in this artwork, serving as a metaphor for growth and cycles. The artist beautifully portrays flowers resembling vulva's, reflecting the organic and transformative nature of womanhood. In some instances, these flowers are intentionally portrayed as mutilated, signifying the historical and contemporary struggles women face due to societal control, religious constraints, and gender-based oppression.


In a poignant reflection on societal norms and taboos, the artist shares personal experiences of growing up in a culture that considered discussions about sex and masturbation as taboo. This perspective on sexual autonomy underscores the importance of empowering women to explore and embrace their own desires, a message the artist wishes to impart upon her daughter.


With "#MyChoice -  the artist aims to challenge prevailing narratives and advocate for women's autonomy over their bodies and their right to experience sexual pleasure without judgment or repression. This ceramic sculptural vessel serves as a testament to the artist's dedication to a future where women can freely express themselves and their desires, breaking the chains of societal expectations and embracing their true selves.


NEDERLANDS:

Titel: #MyChoice

Medium: Keramische Steengoed Vaas
Afmetingen: 50 cm
Materialen: Engobe, Oxide, Onderglazuur en Glazuur.
 
Beschrijving:
Deze keramische steengoed vaas, getiteld "#MijnKeuze - Een Toewijding aan Mijn Dochter," onderzoekt diepgaande thema's van vrouwelijkheid, vrouw-zijn en de cycli van het leven. De kunstenaar beeldt op vaardige wijze drie hoofden op de vaas af, die symbolisch staan voor de Drievoudige Godin en de stadia van maagd, moeder en wijze vrouw vertegenwoordigen. Via deze krachtige beeldspraak is het kunstwerk verbonden met de universele ervaringen van vrouwen, hun reizen en de natuurlijke ritmes die ze gedurende hun leven doorgaan, inclusief hun maandelijkse cycli.

Binnen het kunstwerk brengt de kunstenaar ook een eerbetoon aan de herinnering aan twee verloren baby's, terwijl ze de vreugde en het licht viert dat haar dochter in hun leven heeft gebracht. Het motief van de baarmoeder in het ontwerp van de vaas symboliseert de heilige aard van het moederschap en de verbinding met het hart - de bron van emoties en de diep verweven relatie van de kunstenaar met haar seksualiteit.
Bloemen spelen een belangrijke rol in dit kunstwerk en dienen als metafoor voor groei en cycli. De kunstenaar beeldt op prachtige wijze bloemen af die op vulva's lijken, waarmee de organische en transformerende aard van vrouw-zijn wordt weerspiegeld. Op sommige momenten worden deze bloemen opzettelijk verminkt afgebeeld, wat verwijst naar de historische en hedendaagse strijd die vrouwen ondergaan als gevolg van maatschappelijke controle, religieuze beperkingen en gendergerelateerde onderdrukking.

In een aangrijpende reflectie over maatschappelijke normen en taboes, deelt de kunstenaar persoonlijke ervaringen uit haar opgroeien in een cultuur waarin praten over seksualiteit en masturbatie als taboe werd beschouwd. Deze visie op seksuele autonomie benadrukt het belang van het empoweren van vrouwen om hun eigen verlangens te verkennen en omarmen, een boodschap die de kunstenaar aan haar dochter wil overbrengen.
Met "#MijnKeuze - Een Toewijding aan Mijn Dochter" beoogt de kunstenaar heersende verhalen uit te dagen en te pleiten voor de autonomie van vrouwen over hun lichaam en hun recht om seksueel plezier te ervaren zonder oordeel of onderdrukking. Deze keramische sculpturale vaas dient als een getuigenis van de toewijding van de kunstenaar aan een toekomst waarin vrouwen zich vrij kunnen uiten en hun verlangens kunnen volgen, waarbij de ketenen van maatschappelijke verwachtingen worden doorbroken en ze hun ware zelf omarmen.